:םירישה תמישר
01 Prologue
02 The Arrival of Baby Harry
03 Visit to the Zoo and Letters from Hogwarts
04 Diagon Alley and The Gringotts Vault
05 Platform Nine-and-Three-Quarters and The Journey to Hogwarts
06 Entry into the Great Hall and The Banquet
07 Mr. Longbottom Flies
08 Hogwarts Forever! and The Moving Stairs
09 The Norwegian Ridgeback and A Change of Season
10 The Quidditch Match
11 Christmas at Hogwarts
12 The Invisibility Cloak and The Library Scene
13 Fluffy's Harp
14 In the Devil's Snare and The Flying Keys
15 The Chess Game
16 The Face of Voldemort
17 Leaving Hogwarts
18 Harry's Wondrous World
19 Hedwig's Theme

.יצרא-דה י"ע ץראבו ,Atlantic Records תרבח לש םיקסיד יבג לע ץפומ ל"וחב לוקספה

סמאליוו ןו'ג

:םהניב ,םיבר םימסרופמ םיטרסל אשונה תומיענ תא ןיחלה ,70 ןב םויה ,סמאליוו ןו'ג
,"יט .יא" ,"סנו'ג הנאידניא" ,"םיבכוכה תמחלמ" ,"ןמרפוס" ,"גגה לע רנכ" ,"רייוס םוט"
"טוירטפה" ,"ןאיר יארוט תא ליצהל" ,"רלדניש תמישר" ,"קוה" ,"תיבב יתוא וחכש"
ןגנמ אוה .בהזה סובולג יסרפ 3-ו ימארג יסרפ 17,םירקסוא 5-ב הכז אוה .םירחא םיברו
.טנירלקו הרצוצח ,ןובמורט ,רתנספ לע

:םיבתכמ חולשמל תבותכ
John Williams
c/o Gorfaine-Schwartz
3301 Barham Blvd
Suite 201
Los Angeles, CA 90068

תוניצס םירזיבאו הרואפת תווצ םוליצ ירתא םינקחשה קוהיל
ישילשה טרסה ינשה טרסה לוקספ םוסרפYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.