:הזה דומעב שופיח

רואית שחל :םירפסב עיפוה
םילוענ תונולחו תותלד חתופ "הרומוהולא"
ףחרל ץפחל םרוג "הסויבל םוידראגניו"
תולוענה םיילגרה תללק "סיטקומ רוטומוקול"
האלמ ףוג תליענ "סולאטוט סוקיפירטפ"
קשנ לורטנ "סומראילפסקא"
הפוסכ רוא ןרק חלוש "הרפמסוטקיר"
םיילגרה תא ץיפקמ "הרגלטנרט"
דגנ שחל "םטאטנקניא וטיניפ"
טיברשהמ שחנ איצומה שחל "היטרוסנפרס"
תמלענ ויד הלגמ "םויצרפא"
טיברשה הצקב רוא "סומול"
ןורכיז תקיחמ "הטאיווילבוא"
תוריהמב םינטק םיצפח ריבעמ "יסווידוו"
טראגוב החוד שחל "סולוקידיר"
םימ תוחדל םיצפחל םרוג "סויברפמיא"
היירנשבודל סטרווגוהב ידוס רבעמ חתופ "םוידנסיד"
םיצפח ריבעמ "סובראיליבומ"
סונורטפ סייגמ "םונורטפ וטקפסקא"
טיברשה הצקבש רואה תא הבכמ ,"סומול" לטבמ "סקונ"
ףוגב םוקמ עבקמ "הלורפ"
שא ריעבמ "וידנסניא"
םיצפח ךילא איבמ ,ןומיזה םסק "ויצא"
לוקמר תמצועל ךלוק תא ריבגמ "סורונוס"
ליגרה ךלוק תמצוע תא ריזחמ ,"סורונוס" לטבמ "סויסנליס"
לפאה תואה תא ןימזמ "הרדרומסרומ"
ירמגל םדא קתשמ ,קותישה שחל "קתש"
קותישה שחל תא ררחשמ ,"קתש" לטבמ "ררחש"
עציב טיברשהש ןורחאה םסקה תא רזחשמ "וטאטנקניא ירוירפ"
ןורחאה םסקה רוזחש תא םילעמ ,"וטאטנקניא ירוירפ" לטבמ
עציב טיברשהש
"סוירטלד"
םירובש םיצפח ןקתמ "וראפר"
םיצפח חפנמ "וי'גרוגנא"
ירוקמה ולדוגל ץפחה תא ריזחמ ,"וי'גרוגנא" לטבמ "ויצודר"
תטלושה הללקה ,סוירפמיא תללק "וירפמיא"
תבאוכה הללקה ,סוטאישורק תללק "וישרק"
תגרוהה הללקה ,הרדק הדבא תללק "הרבדק הדבא"
םילקנוטשלקנורפב הסכמש הללק "סולוקנונרופ"
חפנמ "ואגואסנד"
טיברשה הצקמ םיחרפ רז איצומ "סואדיכרוא"
חדקא תיירי לש שער טלופ "סיווא"
םיצפח ערוק "ודניפיד"
םייניעב תקלדל תמרוגה הללק "סוטיוויטקנו'גנוק"
רועב החירפ רצוי "וישאלר"
הנופצ עיבצהל טיברשל םרוג ,תוחורה עברא שחל "יתוא ןוכ"
ךרדב םידמועה םיקצומ םיצפח קלסמו ץצופמ ,יוניפה תללק "וטקודר"
ךתוא ףוקתל הסנמש רבד לכ טיאמ ,לושכמה תללק "הטנמידפמיא"
.רתאה ילעבמ תושר אלל ,רחא יעצמא לכב וא טנרטניאב ,הז ףדבש רמוחה תא ץיפהל ןיא ©תואסרג ילדבה תואמסיס םירפס םילכאמ םירוצי םישחל תומוקמ םיגשומ תויומדYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.