.שדחה קשממ ל סנכהל םינמזומ םתא םייתנב ,בורקה ןמזב ליעפ היהי אל ןשיה היווירטה קשממ

elisha@nonstop.net.il :עשילאל ונפ תוינכט תויעב ןורתפל

:ידי לע חתופתוינמיס העיבצ יפד רומוה תודרוה טא'צ היווירט םיקחשמ
תושופחת םיניזגמ תובוב רופיס יקסא םימעטה לכYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.